Brownshirts: Reality vs Fantasy

Fantasy.
Reality.

In other speech-stifling news, Tim Blair’s Malaysian sleeping dictionary* seems to be on strike:

I?m back! Or, as they say in Malaysia: “Pakaranang sunalirokrang sebang satang bandarang yang mempunang persaingang hebatdalamang pasarang keranang dipasarkang pengang kutamang antarabang pekerjanyang yangakangmang mahirdang kerjayang berpelajaran kualiti kehidupannyang persimpang kedudukannyang kemudahang mengkagumkang!”

* Warning: The Sleeping Dictionary contains many long, lingering close-ups of Jessica Alba’s breasts. Please exercise caution.

Explore posts in the same categories: Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: